Avgjørelser om barnekoordinator og individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som enkeltvedtak. Du har allikevel rett til å klage på avgjørelsen jf. pasient og brukerrettighetsloven §7-2.

Skriftlig klage kan sendes til:

Koordinerende enhet for barn og unge, Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø.

Klagen må sendes innen fire uker fra mottatt avslag. Dersom avgjørelsen ikke endres, kan klagen oversendes til Statsforvalteren.