Barnekoordinator-ordningen er under utvikling i Bodø kommune. Veilederen fra Helsedirektoratet kom 15. september 2022 og er førende for hvordan vi velger å utvikle denne funksjonen videre i kommunen.

Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a. Les mer om barnekoordinator i nasjonal veileder "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" Barnekoordinator - Helsedirektoratet.

Les mer om barns rett til å være en aktiv deltager i egen sak her.