En barnekoordinator kan bistå familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester over tid, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c.

Barnekoordinators oppgaver vil være å sørge for: 

  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet og være fast kontaktperson for familien
  • gi informasjon og veiledning om relevante helse- og omsorgstjenester 
  • gi informasjon om relevante velferdstjenester og frivillige brukerorganisasjoner 
  • sikre at barnet selv fritt får formidlet hva som oppleves som god og nyttig hjelp 
  • sikre felles forståelse av mål og skape fremdrift i arbeidet med individuell plan der det er aktuelt 
  • styrke det tverrfaglige samarbeidet ved blant annet å delta i ansvarsgruppemøter