Rådet for psykisk helse og ruspolitikk skal forelegges alle saker som gjelder psykisk helse og saker av generell og prinsipiell ruspolitisk karakter, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene.

Om rådet for psykisk helse og ruspolitikk

  • Rådet oppnevnes av bystyret for kommunevalgperioden, altså for fire år.
  • Rådet skal bestå av fem medlemmer. Av disse skal tre medlemmer være foreslått av organisasjoner innen psykisk helse eller rus, og to velges blant bystyrets medlemmer.
  • Rådet er partipolitisk uavhengig og har taletid i bystyrets møter.

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i råd for psykisk helse og ruspolitikk.

Møter

Møteplan og saksdokumenter.