Saksgang

Etter offentlig ettersyn vurderes planforslaget av kommunen i lys av innkomne uttalelser og om det er tilkommet ny informasjon som har betydning for planen. Dersom planen må endres som følge av uttalelser eller innsigelser fra myndigheter, må det vurderes om planforslaget skal legges ut på ny høring og offentlig ettersyn, eventuelt begrenset høring til berørte parter.

Saksfremlegget eller innstillingen til vedtak skal redegjøre for hvilke vesentlige virkninger planen eller tiltaket vil medføre for miljø og samfunn, og det skal fremgå hvordan høringsuttalelsene er vurdert og hvilken vekt de er tillagt. Alle uttalelser blir også lagt ved saken.

Planprogram og endringer av reguleringsplaner etter enklere prosess, vedtas i Plan- og miljøutvalget. Alle andre plansaker behandles først i Plan- og miljøutvalget før de går til bystyret til sluttbehandling. Er utvalget eller bystyret ikke enig i forslaget, kan de sende saken tilbake og det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.

Etter vedtak av planen vil kommunen kunngjøre vedtaket. Registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, når de blir direkte berørt, informeres ved brev. Brevet skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. Planvedtaket kunngjøres i Avisa Nordland og planen gjøres tilgjengelig gjennom kommunens nettside.

Etter klagefristens utløp forberedes behandling av eventuelle klager. Kommunen avslutter saken etter klagefristen, eller når en eventuell klage er ferdigbehandlet.