Saksgang

Ved mottatt planleveranse gjennomgås denne og det kontrolleres om alle dokumenter er i henhold til krav og spesifikasjoner. Ved mangler sendes planforslaget tilbake til plankonsulent med krav om at manglene utbedres før forslaget kan behandles.

Når planleveransen er komplett behandles innholdet i planen og det er vanlig at det i denne fasen av prosessen gjøres utbedringer og endringer i planleveransen før den er klar til å sendes ut til høring og offentlig ettersyn.

Byutvikling vil avslutte saken dersom det går 12 mnd fra oppstartsmøte og det ikke er mottatt planleveranse, eller har vært kontakt med kommunen. Dersom saken allikevel skal fremmes må det holdes nytt oppstartsmøte.

Krav til planleveransen

Planforslaget skal utarbeides av fagkyndige.

Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i overordnede kommunale planer, samt nasjonale og regionale planer og føringer.

Planforslaget må utarbeides i samsvar med kart- og planforskriften, nasjonale produktspesifikasjoner og kommunens kravspesifikasjon.

For veiledning om ROS analyser vises det til DSB veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging.

Veilederen har blant har en sjekkliste for potensielle uønskede hendelser til ROS analysen.

Kommunens maler for reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse skal benyttes.

Planavgrensningen og plan ID skal være utarbeidet og levert av Bodø Kommune.

Planforslaget skal leveres digitalt og sendes Byutvikling Plan ved postmottak@bodo.kommune.no.

Planleveransen for ny eller endring av plan skal bestå av følgende dokumenter:

 • Plankart på pdf og sosifil i henhold til “Krav til plankart” (tilgjengelig i dokumentlisten)

 • Planbeskrivelse med ROS analyse og eventuell KU / oppsummering av KU (kommunens mal som er tilgjengelig i dokumentlisten skal benyttes)

 • Eventuell KU

 • Planbestemmelser (kommunens mal som er tilgjengelig i dokumentlisten skal benyttes)

 • Digital 3D-modell (se krav til 3D-modell i dokumentlisten)

 • Miljøprogram (kan inngå som en del av planbeskrivelsen) 

 • VAO-plan (overordnet plan for vann, avløp og overvann)

 • Evt. andre dokumenter avtalt tidligere i prosessen; fagutredninger, osv.

Alle dokumenter unntatt kart skal leveres som tekstdokument/Open Document Format (ODF) og Portable Document Format (PDF).

Planforslaget skal inneholde/dokumentere:

 • Ivaretakelse av FNs bærekraftsmål

 • Grunnforhold og massehåndtering

 • Nødvendige temautredninger; Trafikkanalyse, støyutredning, naturmangfold, handelsanalyse, utredning av forurenset grunn, flom- og bølgeberegning, strømningsanalyser, barn og unges interesser, kulturminnekartlegging, osv.

 • Energiforsyning i henhold til KPA bestemmelse § 5.1.1

 • Sol/skygge-analyse. Hensikten er å ivareta sol på nordsiden av viktige gateløp, i byrom/parker og i uteoppholdsareal

 • Vurdering av vind/tunnelvirkning der dagens situasjon endres. For bygninger over 5 etasjer skal det utføres vindanalyse. Hensikten er å planlegge bebyggelse slik at det ikke skapes vindforsterkninger som gjør det ukomfortabelt å oppholde seg i byrom eller går på gatenivå

 • Opptegning av fasadeløp og perspektiv av gaterommet som viser sammenheng med nabobebyggelse

 • Tilstrekkelig kapasitet på sosial infrastruktur som skole og barnehage

 • Beregning av blågrønn faktor

 • Det skal fremgå av planen antall ny BRA og i boligprosjekter maks antall boenheter

Listen er ikke uttømmende. Viser til krav i kommuneplan (og evt områdeplan) og mal for planbeskrivelse. Det kan gjøres unntak fra disse kravene i oppstartsmøte.

Planleveranse for endringer etter enklere prosess

Det forutsettes at endringene er innenfor eksisterende planavgrensning. Fører endringen til endring av plankart må det leveres nytt plankart i pdf og sosi format for hele det opprinnelige planområdet. Dette for å bringe planen i samsvar med gjeldene tekniske krav gitt i lov og forskrifter. Unntak kan gjøres etter avtale og i samråd med Byutvikling.

Søknad om endring etter enklere prosess sendes Byutvikling Plan ved postmottak@bodo.kommune.no. Søknad skal inneholde beskrivelse av og begrunnelse for endringene som ønskes.