Saksgang

Etter forvaltningsloven kan en part eller annen med rettslig klageinteresse i en plansak klage på planvedtak. Det gjelder også statlige myndigheter og fylkeskommunen innen sine respektive ansvarsområder. Ved klage får klager rett til å få planvedtaket overprøvd av en klageinstans.

Bystyret i Bodø kommune foretar forberedende klagesaksbehandling av klager på vedtak i plansaker. Klagen sendes derfor Byutvikling Plan i Bodø kommune som utarbeider saksfremlegg for Plan- og miljøutvalget. Utvalget vedtar innstilling til vedtak i klagesaken som deretter behandles i bystyret. Bystyret kan ta klagen til følge eller videresende klagen til endelig behandling hos Statsforvalteren. Statsforvalteren kan da prøve alle sider av saken, og enten treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til helt eller delvis ny behandling i kommunen. Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hva vurderes i en klagesaksbehandling?

Etter plan og bygningsloven er det kommunene som har myndighet til å regulere hvordan de ulike areal skal kunne nyttes. Mange reguleringsplaner utarbeides og fremmes av private, men straks planen legges ut til offentlig ettersyn, er det kommunen sin plan. Det er naturlig at ikke alle er fornøyde med planens innhold ettersom den ofte beror på en interesseavveining hvor noen interesser går foran andre. I stor grad vil avveiningene bero på skjønn, og Statsforvalteren plikter å legge stor vekt på kommunens skjønn. Det Statsforvalteren fullt ut prøver når det gjelder planens innhold, er om kommunens vurdering og konklusjon bygger på relevante planfaglige hensyn. Altså at reguleringen ikke fremtrer vilkårlig, grovt urimelig eller bygger på utenforliggende hensyn (myndighetsmisbruk). Statsforvalteren vil da kunne foreslå at kommunen justerer eller presiserer innholdet i planen. Er kommunen ikke enig i endringsforslaget, vil planen måtte oversendes departementet for endelig avgjørelse. Statsforvalteren har ingen myndighet til selv å vedta en annen reguleringen enn det kommunen har vedtatt.

Plan- og bygningsloven har mange regler om hvordan kommunen skal gå frem når den vedtar en ny reguleringsplan, både i forhold til prosesskrav og krav til redegjørelse for planens formål, innhold og følger. Kommunen har også en plikt til å begrunne sine valg. Plan- og bygningsloven krever for eksempel at kommunen må synliggjøre hvordan de har vurdert mottatte innspill og uttalelser til et planforslag. Statsforvalteren kan fullt ut prøve om planen er blitt vedtatt i tråd med prosessreglene, eller om det er gjort saksbehandlingsfeil som kan anses å ha virket inn på vedtakets innhold. Planvedtaket blir da ugyldig og må oppheves. Kommunen må da behandle saken på nytt.

Hvordan klage på et planvedtak?

Klagen sendes til:
Bodø kommune, Byutvikling Plan. Postboks 319
8001 Bodø

eller

Epost: postmottak@bodo.kommune.no

Klagefrist:
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt informasjon om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For den som ikke har mottatt informasjon om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.

For at klage skal være fremsatt i tide, er det nok at erklæringen før utløpet av fristen er avgitt til postoperatør eller til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot erklæringen. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om man har særlig grunn for det, kan man søke om å få forlenget klagefristen. Man bør da nevne grunnen til forsinkelsen.

Klage skal:

  • Være undertegnet av klageren eller klagers fullmektig
  • Nevne det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes
  • Nevne begrunnelsen for klagen

Rett til innsyn i saksdokumentene:
Med noen begrensninger har klager rett til innsyn i sakens dokumenter. Krav om innsyn rettes til Bodø kommune.

Alminnelig veiledningsplikt:
Bodø kommune ved Byutvikling Plan kan gi generell veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage og om øvrige saksbehandlingsregler innenfor seksjonens saksområde.