Saksgang

Når kommunen mottar forslaget til reguleringsplan, skal kommunen innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet.

Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt plan- og miljøutvalget.

Leder for Byutvikling har delegert myndighet til å sende reguleringsplaner på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig på Stormen bibliotek, servicetorg og kommunens nettside og annonseres i Avisa Nordland. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker.

Registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet samt naboer som blir direkte berørt, skal underrettes om forslag til reguleringsplan og hvor det er tilgjengelig.

Et offentlig ettersyn er en mulighet for alle, enten det er privatpersoner eller organisasjoner, andre etater og institusjoner eller staten, til å si hva de mener om et planforslag.

UTTALELSER OG INNSIGELSER

Privatpersoner, organisasjoner, myndigheter og andre kan levere uttalelser til planforslaget når det er på høring og offentlig ettersyn.

Kun statlige eller regionale organer og nabokommuner som er berørt av en plan, har rett til å fremme innsigelse til planer. Innsigelse innebærer at myndigheten til å treffe endelig og rettslig bindende planvedtak overføres fra kommunen til departementet, om ikke innsigelsen lar seg løse på lokalt nivå eller gjennom mekling hos statsforvalteren. Innsigelser skal bare brukes der det er nødvendig for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser, eller andre interesser av stor samfunnsmessig betydning. Innsigelser skal være forankret i vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer.