Saksgang

Avklaring

Avklarende spørsmål knyttet til behov for reguleringsplan, krav i kommuneplanens arealdel eller annet stiles Byutvikling Plan ved henvendelse. Det kan også bes om avklaringsmøte. For avklaringsmøte benyttes mal for “anmodning om avklaringsmøte” som er tilgjengelig i dokumentlisten. Det gjøres oppmerksom på at det ved avklaringsmøter utsendes et gebyr i henhold til enhver tid gjeldende gebyrforskrift.

Planinitiativ og Oppstartsmøte

Før oppstart av planarbeidet formaliseres, skal plankonsulent ha klargjort sin planidé og samlet relevante opplysninger om situasjonen. Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ, som i nødvendig grad beskriver de videre premissene for planarbeidet, til kommunen senest samtidig med anmodning om oppstartsmøte. For oppstartsmøte benyttes mal for “anmodning om oppstartsmøte” som er tilgjengelig i dokumentlisten. Hva som skal fremgå av planinitiativet følger av mal for " planinitiativ" som er tilgjengelig i dokumentlisten. Det skal også leveres forslag til planavgrensning i SOSI-format.

I kommunens kartløsning finnes opplysninger om kommuneplanens arealdel, gjeldende reguleringsplaner og aktuelle temakart.

Planinitiativet kan stoppes dersom det er i strid med overordnede føringer. Dette må fremgå av brev eller referat fra oppstartsmøte. Er forslagstiller uenig i kommunens vurdering kan planinitiativet forelegges plan- og miljøutvalget til endelig avgjørelse. Det stilles krav til at den som utarbeider et planforslag er fagkyndig. Plankonsulenten er kommunens primære kontaktpunkt gjennom planprosessen.

Til oppstartsmøtet inviteres ulike fagkontorer i kommunen avhengig av hva saken gjelder. Fra forslagsstiller må både forslagsstiller og plankonsulent stille i møtet. Forslagsstiller legger frem planinitiativet. Kommunen stiller krav til planen og kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Plantittel gis av Bodø kommune i oppstartsmøtet. Saksbehandler hos Byutvikling Plan skriver referat fra møtet. Referatet godkjennes av møtedeltakerne.

Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, kan forslagsstilleren kreve spørsmålet forelagt plan- og miljøutvalget til vurdering.

Det gjøres oppmerksom på at det ved oppstartsmøter utsendes et gebyr i henhold til enhver tid gjeldende gebyrforskrift.

Oppstarsvarsling

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeid i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier.

Offentlige myndigheter, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet, samt naboer til planområdet, skal underrettes om oppstart av planarbeid. Bodø kommune kan etter avtale legge ut melding om oppstart på kommunens hjemmeside.

Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis og planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet gjøres offentlig. Frist for å gi innspill til planarbeidet skal være minst fire uker.

Forslag til tekst i annonse og varslingsbrev fremgår av dokumentet “varsling av oppstart” som er tilgjengelig i dokumentlisten.

Eventuelt forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker.

Innspill til oppstarten

Ved private planer er det forslagsstiller som er ansvarlig for oppstartsfasen. Kommunen skal påse at reglene ovenfor blir fulgt.

Privatpersoner, organisasjoner, myndigheter og andre kan sende innspill til oppstartsvarslingen. I planbeskrivelsen skal det fremgå hvilke innspill som kom inn og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i planforslaget.