Planområdet er på cirka 331 daa og omfatter hele eller deler av grunneiendommene med gnr/bnr 85/1, 85/2, 85/3, 85/5, 85/7, 85/9, 85/10, 85/13, 85/14, 85/16, 85/20, 85/23, 91/1, 91/2, 91/22, 92/1, 92/3, 92/4, 92/5, 92/13, 92/15, 92/16, 92/33, 92/34, 92/39, 92/46, 99/2, 143/1 og 143/3.

Temaet kulturminner vil konsekvensutredes mens øvrige tema ivaretas i planbeskrivelsen.

 

Det vil bli avholdt et folkemøte på Saltstraumen hotell mandag 23. september kl 19.30

Eventuelle merknader/innspill til oppstartsmeldingen av reguleringsplanarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Marit Lunde, Pb. 234, 8001 Bodø, e-post: marit.lunde@norconsult.com, innen tidsfristens utløp 11.10.2019.

 

Planavgrensningen og illustrasjon av tiltaket fremgår av kommunens karttjeneste: https://kommunekart.com/ Her kan man også søke på gårds- og bruksnummer eller stedsnavn for å se nærmere på tiltaket/planområdet.

Ved å klikke på «Kartlag» og nedtrekksmenyen for «Reguleringsplaner» og deretter huke av for «Reguleringsplan igangsatt» blir planavgrensningen synlig i kartet. Ved å klikke på «Kartlag» og nedtrekksmenyen for «Temakart Publikum» og deretter huke av for «Seines Gillesvåg» blir illustrasjon av tiltaket synlig i kartet. Gjør oppmerksom på at dette er en foreløpig skisse og det kan bli gjort endringer underveis i plan- og prosjekteringsprosessen.

 

Referat fra oppstartsmøte og varslingsbrev kan hentes fra menyen på høyre side.