I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, varsles det oppstart av «detaljregulering for Støvset vannverk» i Bodø kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et vannbehandlingsanlegg for tettstedene Støvset og Skjerstad ved Støvsetvatnet. Det skal legges en inntaksledning fra Støvsetvatnet og ned til vannbehandlingsanlegget samt overføringsledning for rentvann mellom vannbehandlingsanlegget og Støvset. Videre skal det legges en overføringsledning i sjøen mellom Støvset og Skjerstad. Det vil under planarbeidet også vurderes plassering av anleggsvei. Reguleringsplanen utarbeides på vegne av Bodø Kommune. COWI AS er engasjert som plankonsulent i saken og skal utarbeide detaljreguleringsplanen. Området som tenkes regulert er i kommuneplanen avsatt til vann, LNFR, spredt bolig, fritidsbebyggelse som skal reguleres til formålene LNF og bebyggelse og anlegg, herunder vannforsyningsanlegg i tillegg til relevante hensynssoner og evt. bestemmelsesområder.

Planområdet vil overlappe med reguleringsplanene Støvset nedre del av gnr. 33 og Lysthushaugen. Det skal tas hensyn til eksisterende infrastruktur under bakken, fall og påvirkning på omgivelsene under anleggsperioden.

Planen er vurdert konsekvensutredningspliktig etter vedlegg II pkt. 10. bokstav j). Det tenkes utarbeidet en detaljreguleringsplan, og vurdering av konsekvensutredning gjøres etter PBL §8 bokstav a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Etter PBL §10 vurderes det at bokstav a) inntreffer grunnet planens utstrekning, og at det evt. vil kunne i konflikt med truede arter. På Støvset er det registrert mange tilfeller av arter som er kategorisert som «sterkt truet.» I vannflaten er det registrert sårbare arter. Det er ikke stilt krav til planprogram. Tema som skal konsekvensutredes er Naturmangfold. Ytterligere temaer vil kunne tillegges som følge av merknader/innspill i detaljreguleringsprosessen.

For ytterligere informasjon om prosjektet vises det til varslingsbrev og referat fra oppstartsmøte.

Innspill til oppstart av planarbeidet Eventuelle merknader/innspill kan sendes skriftlig til: COWI AS v/ Sanijela Brkan, Mathias Bruns Gate 3, 8657 Mosjøen eller via e-post: snbk@cowi.com. Frist for innspill er satt til 3.mars 2023