Det varsles oppstart av planarbeid innenfor viste områdeavgrensing. Hensikten med planen er å legge til rette mottak av masser og for etablering av nytt innmarksbeite på eiendommen, for
gressfôr, for melkekyr. Området er ubebygget. Det benyttes i dag som utmarksbeite.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til BOARCH arkitekter a.s v/ Gisle Jakhelln, tlf 934 09 409 eller på e-postadresse gisle@boarch.no. 

Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no innen 28. august 2023.

Relevante dokumenter til saken finnes i menyen til høyre. Menyen finnes under ved bruk av smarttelefon o. l.