Det varsles om oppstart av planprosess innenfor områdeavgrensningen. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for småhusbebyggelse. Innledende mulighetsstudie viser 16 boenheter i form av rekkehus og firemannsbolig. Det forventes noe mer trafikk mellom Fogdvegen og Sløyfa fram til 39/278. Planlagt bebyggelse skal harmonere med omkringliggende bebyggelse i form og volum.

Planarbeidet er vurdert i h.t. forskrift om konsekvensutredning og vurderes å ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Planen er i tråd med overordnet plan.

Vedlagte illustrasjoner (menyen til høyre) viser forslaget som ble diskutert i oppstartsmøtet med Bodø kommune. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner er midlertidige og kan bli endret som følge av det videre planarbeidet.

Opplysninger om planarbeidet er tilgjengelig på www.arkitektkollegiet.no og informasjon fås ved henvendelse til Arkitektkollegiet v/Vidar Julian Grovassbakk, vidar@arkitektkollegiet.no, tlf: 415 15 378.

Innspill til planarbeidet sendes Arkitektkollegialet as, Munkegata 17, 7013 Trondheim eller vidar@arkitektkollegiet.no 

Frist for innspill er 17.11.2023. Merk innspill med «23-015 Innspill Sløyfa».

Dokumenter tilknyttet varslingen er tilgjengelig i menyen til høyre. Under ved bruk av smarttelefo o.l.