I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsler Casa consult,t på vegne av Byggproffen Bodø AS, om oppstart av privat reguleringsplan og forhandling av utbyggingsavtale for gnr/bnr 42/852, 3, 546, 144, 980, 250, 843, 607, og 953, Søåsan øst, Mørkvedbukta. Planen  berører reguleringsplan for Hunstad sør. I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til boligbebyggelse. Planområdet er på 16.2 daa. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye boliger og leiligheter. 

Planarbeidet vurderes å ikke falle inn under krav om konsekvensutredning. 

Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planarbeidet for interesserte og berørte den 27. august kl. 19 i Helsehuset på Bertnes, Kløftveien 10. 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan rettes til Even Aursand, mobil: 48121523.

Innspill til planarbeidet sendes til even@aursand-arkitekt.no, eller som brev til Arkitekt Even Aursand, Midnattsolveien487, 8016 Bodø. Innspillsfrist er 2. september 2024.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon ol finnes dokumentene under.