Det varsles om oppstart av planprosess innenfor områdeavgrensningen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny dagligvarebutikk med tilhørende parkering, utbedring av veier og kryss, samt utbedring av fortausareal langs Nordstrandveien.

Planarbeidet er vurdert i h.t. forskrift om konsekvensutredning og vurderes å ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Planen blir ikke omfattet av vedlegg I eller II.

Vedlagte illustrasjoner og perspektiver (menyen til høyre, under ved bruk av smarttelefon o. l.) viser forslaget som ble diskutert i oppstartsmøtet med Bodø kommune. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner er midlertidige og kan bli endret som følge av det videre planarbeidet.

Bodø kommune ved Bypakken, har for øvrig planer om å legge til rette for oppgradering av fortausareal langs deler av Rønvikveien. I denne forbindelse er veiarealet fram til plangrensen for reguleringsplan for fv.834 Nordstrandveien i vest og fram til og med krysset mot Kleivaveien i øst, tatt med, jf. vedlagt supplerende notat til referatet fra oppstartsmøtet.

 

Saksgang og medvirkning

Varsling er sendt til naboer og offentlige instanser, samt andre interessenter, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til oppstart av planarbeidet. Når planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn, vil det også være anledning til å komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Det offentlige ettersynet blir både varslet ved brev, evt. elektronisk og kunngjort på kommunens hjemmeside og i Avisa Nordland.

Det vil bli avholdt et åpent møte/infomøte om reguleringsplanarbeidet. Nærmere informasjon og invitasjon kommer senere.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Norconsult ved Soia Rahasindrainy, tlf: 95485992, eller på e-post: soia.rahasindrainy@norconsult.com.

Innspill til planarbeidet sendes via Altinn, eller sendes som e-post eller brev til: Norconsult AS, Postboks 234, 8001 BODØ eller soia.rahasindrainy@norconsult.com innen 26. januar 2024.