Planen vil legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsbygg i Olav V gate 98B med et tilbygg sør på eiendommen (gnr. 138 bnr. 3974). Næringsbygget vil inneholde grossisthandel og noe kontorareal. Planen skal også legge til rette for parkering og avkjørsel. Det er ønskelig å tilrettelegge for utvikling til kombinert formål forretning og kontor. Formålene er i tråd med gjeldende kommunedelplan for Hernes.

Planområdet inneholder i dag et mindre næringsbygg i to etasjer med garasjer og kontorer. Dette bygget er det planlagt å beholde. Nytt tilbygg vil ha en størrelse på ca. 800 m2 BTA, og byggehøyden vil ligge noe over eksisterende bygg for å passe til arealbruken.

Planområdet utgjør 7,2 daa og omfatter eiendommene med gnr/bnr 138/3974, 138/3999 og 138/4512, samt deler av 138/3703, 138/4182, 138/4334, 143/2 og 145/17.

Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger.

Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Innspill til planarbeidet sendes til andreas.jacobsen@afry.com innen 4. februar 2024.

Dokumenter tilknyttet varslingen er tilgjengelig i menyen til høyre (PC) eller under (mobil).