Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det kjent at Løvold Solutions AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Klinkerveien 6 og 8. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Planområdet er på cirka 38 daa og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer (gårds- og bruksnummer): 138/2408, 138/3951, 138/4407, 138/4699 og 138/4712.Området fremgår av kartskissen nedenfor (innenfor stiplet linje).

Området ønskes tilrettelagt/videreutviklet for næringsbebyggelse med særlig vekt på marint og maritimt bruk, herunder næring, tjenesteyting, kontor, industri og lager. 
Tiltaket er vurdert og ikke utløse krav til konsekvensutredning. Denne oppstartsmeldingen og mer informasjon om planarbeidet kan ses på Bodø kommunes hjemmesider www.bodo.kommune.no/arealplaner. 

Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø, e-post: goran.antonsen@norconsult.com, innen tidsfristens utløp den 06.04.2020