Ihht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det om at GreenH AS setter i gang med utarbeiding av reguleringsplan for etablering av hydrogenanlegg på Langstranda, med forhandling om utbyggingsavtale. Planen utarbeides av Noconsult AS. 

Hensikten med planen er å legge til rette for produksjonsanlegg for grønn hydrogen, kai og bunkringsanlegg. Utnyttelse og byggehøyder ligger innenfor det som er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Det åpnes for at tanker, tårn, etc med begrenset utstrekning kan ha noe høyere byggehøyde. 

Tiltaket omfattes av storulykkesforskriften som krever godkjenning fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Prosess med å få godkjenning går parallelt med planprosessen. 

I forhold til forskrift om konsekvensutredning er det foreløpig vurdert at tiltaket faller inn under vedlegg ll, og skal dermed konsekvensutredes jf forskriftens § 8. Vurderingen kan leses i planinitiativet. Følgende tema skal utredes :

  • Trafikk og trafikksikkerhet
  • Risiko og sårbarhetsanalyse
  • Flom

Stabilitet/setningsforløp på fylling må følges opp spesifikt. 

Innspill til planoppstart kan sendes til Gøran Antonsen; goran.antonsen@norconsult.no eller via brev til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, pb. 234, 8001 Bodø. Frist for å komme med innspill er satt til 6.12.21

Kontaktpeson fra Bodø kommune er Stian Aase; stian.aase@bodo.kommune.no, tlf: 979 63 168.

Relevante dokumenter er tilgjengelig fra menyen til høyre.