I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og § 17-4 varsles det oppstart av planarbeid for detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, med forhandling om utbyggingsavtale. 

Hensikten med planen er å rive eksisterende boligbrakke, og tilrettelegge for utbygging av næringsvirksomhet i Fridtjof Nansens vei 11 sør for eksisterende kontorbygg tilhørende Statsforvalteren. Det er ønskelig å tilrettelegge for utbygging av kombinert formål kontor, hotell og tjenesteyting innenfor rammene av kommuneplanens arealdel. I ny plan ønsker en å oppheve eksisterende plan med hensynssone for Fridtjof Nansens vei 11, tilrettelegge for ny bebyggelse, samt tilrettelegge for deler av ny infrastruktur til ny bydel Hernes.

Planarbeidet utføres av Gnist arkitekter på vegne av Byporten AS.

Tiltaket er vurdert imot forskrift om konsekvensutredninger og vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Planen er i tråd med overordnet plan.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser hos Gnist Arkitekter i Sjøgata 5, 1. etasje, onsdag 15. februar kl. 18.00.

Eventuelle spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Gnist arkitekter v/Marielle Sivertsen Hansen, tlf. 99310172. Innspill til planarbeidet sendes marhan@gnistark.no eller post@gnistark.no.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 10. mars 2023.

Relevante dokumenter inkludert referat fra oppstartsmøte, er tilgjengelig fra menyen på denne siden