I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 varsles det oppstart av planarbeid og forhandling av utbyggingsavtale for Førståsen, Bodøsjøen.

Planområdet omfatter gnr/bnr. 37/400 og 37/506 m.fl og omfatter et areal på ca. 47.6 dekar.  

Hensikten med planen er å utvikle Førståsen til et attraktivt, bynært og bærekraftig boligområde med urbane kvaliteter. Ved å bygge videre på eksisterende kvaliteter og sammenhenger legges det til rette for nye sosiale nabolag som både gir verdifulle tilskudd til nærområdet, en egen identitet og potensiale for et aktivt og attraktivt nabolag. 

Bebyggelsen foreslås organisert i åpne kvartal- og tunstrukturer som knytter eksisterende bo- og naturområder sammen. Det planlegges å tilføres området varierte boliger, helse- og omsorgstjenester og nærlagsfunksjoner som fellesfunksjoner, nabolagshus og matbutikk. Bebyggelsen søker å tilpasse seg eksisterende landskap og lar Førståsen sette premisser for fremtidig bebyggelse, samtidig som deler av naturområdet bevares og utvikles til lokale møteplasser som tilgjengeliggjøres for allmenheten.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Dokumenter tilknyttet varslingen er tilgjengelig i menyen til høyre (PC) eller under (mobil). 

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte onsdag 6. mars kl 18:00. Sted: 1 etg. Central Atrium, Dronningensgate 18.

Innspill til planarbeidet

Innspill, merknader eller spørsmål knyttet til planarbeidet sendes skriftlig til LPO Arkitekter v/Hans E. Fausa, Postboks 7033 Majorstuen, 0306 Oslo, eller til hef@lpo.no, innen 16. mars 2024. Merk henvendelsen med Reguleringsplan for Førståsen – PlanID 2024001.

Kontaktperson/saksbehandler i Bodø kommune er Line Fornes Frantzen (line.fornes.frantzen@bodo.kommune.no).