Leder av Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegeringsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

VEDTAK

Leder av Byutvikling vedtar å legge forslag til endring av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 ut til begrenset høring.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 11-17.

Informasjon om planendringen

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret i møte den 16.06.2022. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene for arealbruken i kommunen, og setter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Samtidig fastsetter planen rammene for hvilke hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene.

Høsten 2021 ble en fritidseiendom vest for Skutvikfjellet på Eidet på Kjerringøy truffet av et steinsprang. Hendelsen medførte at en fritidsbolig ble totalt ødelagt og det er ikke tilrådelig å bygge denne opp igjen. Som en direkte konsekvens av dette bestilte Bodø kommune en Geoteknisk rapport som beskrev hendelsen og eventuell fare for nye steinsprang. Konklusjonene i rapporten tilsier at den berørte eiendommen ikke tilfredsstiller kravene i Byggteknisk forskrift vedr. sikkerhet mot skred. Kommunen har på denne bakgrunn funnet at kommuneplanens arealdel må endres slik at det legges en hensynssone (fareområde) over den aktuelle eiendommen, samt fjellpartiet i bakkant, der det er registrert flere løse steinblokker. Hensynssonen omfatter område som kan bli berørt av eventuelle framtidige steinsprang. Innenfor hensynssonen er det gitt bestemmelse som legger ned forbud mot bygging av nye byggetiltak innenfor området. Det er disse endringene som nå foreslås.

Dokumenter tilknyttet saken kan leses i menyen på høyre side. Evt. Innspill til planendringen må merkes med saksnr. 2020/5962 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø. Høringsfrist er 14 november 2022.