Vedtak

Bodø bystyre vedtar områdereguleringsplan for ny lufthavn i Bodø, slik den er vist på plankart med plan id 2017017, datert 27.09.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 27.09.2019 og planbeskrivelse, datert 27.09.2019. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

 

Som følge av beslutningen i Nasjonal transportplan om flytting av Bodø lufthavn er det utarbeidet en områderegulering for etablering av ny lufthavn sørvest på Bodøhalvøya. Hensikten med planen er å legge til rette for ny rullebane, terminalbygg og andre tilhørende funksjoner, samt fremtidige utvidelsesmuligheter. Deler av rullebanen vil medføre utfylling i sjø.

Områdeplanen er et resultat av et plansamarbeid mellom Bodø kommune og Avinor. Planen er basert på Avinors masterplan og skisseprosjekt for den nye lufthavnen, som strekker seg over et 50 års perspektiv.

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført konsekvensutredninger for naturmangfold, kulturmiljø og kulturminner og næring- og hotellvirksomhet. Det er også gjennomført en risikovurdering for endring i farled som følge av utbygging av lufthavn.

For spørsmål knyttet til planen eller vedtaket, ta kontakt med saksbehandler Ingrid Engan Nøren: ingrid.noren@bodo.kommune.no

Vedtaket kan påklages innen 02.12.2019. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune ved Byplan, PB 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2017/19602

Dokumenter til saken er tilgjengelig i menyen til høyre.