Bodø bystyre vedtar kommunedelplan for Hernes, slik det er vist på plankart med plan-ID 2018010, datert 11.04.2022, planbestemmelser datert 26.04.2022 og planbeskrivelse datert 26.04.2022.

Vedtaket gjøres med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandlingens § 11-15, 1. ledd.

Hensikten er å utarbeide en langsiktig plan som gir en ønsket utvikling og legger rammer for kommunens vekst. På kommuneplannivå er planperspektivet som regel 12 år, men denne kommunedelplanen skal gi de overordnede rammene for arealutviklingen utover denne perioden i et perspektiv 50-100 år.

Dokumenter tillhørende saken finnes ved å følge lenken til høyre

Det er ikke mulig å klage på vedtak av kommunedelplanen.