Første utbyggingstrinn på eksisterende lufthavnområde er relokaliseringen av nye Bodø lufthavn, og som er planlagt gjennom en områderegulering (vedtatt 2019). Dette planarbeidet var et samarbeid mellom Bodø kommune og Avinor. I 2018 ble det meldt oppstart på en kommunedelplan for ny bydel for det resterende arealet på lufthavnområdet (figur 1). Denne planen skal vedtas i 2022.

Målet er å utarbeide en langsiktig plan som gir en ønsket utvikling og legger rammer for kommunens virksomhet og vekst. Kommunedelplanen skal gi de overordnede rammene for arealutviklingen i den nye bydelen i et langsiktig perspektiv (50-100 år). Kommunedelplanen har som mål å fastsette en forutsigbar og bærekraftig arealbruk for framtiden. Den skal tilrettelegge for boliger med gode bokvaliteter, næringsliv, sosial infrastruktur, handel av varierende omfang, grønnstruktur samt teknisk infrastruktur. Dette må gjøres uten å begrense mulighetene og fleksibiliteten for utformingen av delområder og løsninger i framtiden. 

Kommunedelplanen skal i hovedsak vise de større strukturene i ny bydel. Planen skal vise hvordan det overordnede nettverket for transport og grønnstruktur skal være. Den skal redegjøre for hvilke områder som skal ha hovedvekt på næring og hvilke som skal ha boligområder med hverdagsfunksjoner. Hovedstrukturene i kommunedelplanen vil definere delområder som siden blir områderegulert, og videre detaljregulert.

Som i resten av byområdene i Bodø skal utvikling av denne bydelen ha fokus på kompakt by der jobb, skole og andre dagligdagse gjøremål skal være i kort avstand til hjemmet. I tillegg skal det være kort vei til uteområder, parker og andre offentlige møteplasser. Boligprosjekter skal tilby et mangfold av boligtyper tilpasset ulike familiestørrelser og brukergrupper. Dette er med på å skape gode og trygge bomiljø, og det skal være attraktivt å forflytte seg i byområdene til fots, på sykkel eller kollektivt.

Den nye bydelen må ses i sammenheng, og kobles sammen, med eksisterende byområder og sammen skape en by basert på kompakt og bærekraftig byutvikling med fokus på nullutslipp, fornybare ressurser og energikilder. Boliger skal være skjermet for framtidige naturhendelser og byområdene skal ha soner skjermet mot vær og klimaendringer.