Bystyret i Bodø kommune vedtok kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 den 16. juni 2022. På dette tidspunktet forelå det uløste innsigelser fra både Statsforvalteren i Nordland og Fiskeridirektoratet knyttet til et nytt område for akvakultur i Breisundet i Helligvær.

Etter mekling mellom partene kom man ikke frem til en omforent løsning og saken ble derfor sendt til kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse den 21. desember 2022.

Etter lang behandlingstid forelå avgjørelsen den 1. juli 2024. Departementet kom med følgende konklusjon og vedtak:

"Etter ei samla vurdering der omsynet til akvakulturnæringa sitt behov for tilstrekkeleg areal til akvakultur og Bodø kommune sitt ønske om å sikre næringsaktivitet ved Helligvær er veid mot omsyn til marint naturmangfald og sjøfugl, har departementet kome til at det nye området for akvakultur ved Breisundet kan godkjennast. Departementet viser til at det går fram av konsekvensutgreiinga at viktig naturmangfald ved Breisundet knytt til beite, hekke- og oppvekstområde for sjøfugl og marine naturtypar kan bli negativt påverka av akvakultur­verksemda. Departementet legg til grunn at avbøtande tiltak for å redusere mogleg negativ påverknad på sjøfugl og det marine miljøet blir følgt opp med vilkår, mellom anna om overvaking av sjøfugl og tidsavgrensa løyve, i samband med behandling av løyve etter akvakulturlova.

På bakgrunn av tilrådinga frå Nærings- og fiskeridepartementet vert det gjort ei tilføying i føresegna til kommuneplanen om at det ikkje er tillate å etablere akvakulturanlegg for torsk i gyteområde for torsk."

Vedtak

"Med heimel i plan- og bygningslova § 11-16 godkjenner Kommunal- og distriktsdepartementet nytt område for akvakultur i Breisundet ved Helligvær i kommuneplanens arealdel for Bodø kommune.

Føresegna § 10.5 Akvakultur får følgande tilføying :

  • Det er ikkje er tillate å etablere akvakulturanlegg for torsk i gyteområde for torsk, jf. plan- og bygningslova 11- 11 nr. 7.

For akvakulturområdet ved Breisundet skal vilkår om overvaking av sjøfugl og vurdering av tidsbegerensa løyve og andre avbøtande tiltak følgjast opp i samband med behandlinga av løyve etter akvakulturlova."

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Hele brevet med vurdering og begrunnelse er tilgjengelig hos regjeringen.no.

Vedtaket fører til at akavakulturområde i Breisindet i Hellgivær godkjennes og at aktører nå kan søke om konseksjon for å benytte området til oppdrett. Kommuneplanens arealdel er endret i tråd med vedtaket og planbeskrivelsen er oppdatert.

Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 er tidligjengelig på kommunens nettside.