Vedtak

"Plan- og miljøutvalget vedtar endring for deler av reguleringsplan Nerbyen, Sentrum, planID 1024, med nye bestemmelser datert 9. januar 2023. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd."

Planendringen hjemler dispensasjoner som er gitt i forbindelse med byggesak. Planen hjemler også oppholdsrom/bod og platting på taket av den eksisterende leiligheten. 

Planendringen er ikke i strid med hovedrammene i gjeldende plan. Planendringene hjemler i hovedsak dispensasjoner som er gitt i forbindelse med søknad om dispensasjon. Endring av arealformål er i tråd med godkjent bruk av bygget, og i tråd med KPA. Påbygget vil være i tråd med høydebestemmelsene i KPA og vil ikke ha noen negativ effekt for miljø og samfunn. 

Vedtaket kan påklages innen 24. november 2023.

Eventuell klage rettes til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller via epost til postmottak@bodo.kommune.no merket saksnummer 2023/217.

Eventuelt krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være framsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre. Under ved bruk av smarttelefon o.l.