Bodø bystyre har i møte 29. oktober fattet følgende vedtak:

VEDTAK

Bystyret tar klagen fra Ole Henrik Nedregaard til følge, jf. forvaltningsloven § 33, og plankartet endres som følge av dette. Nytt plankart er datert 28.08.2020, planID 2018011.

 

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist den 28.11.2020.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2018/6993.

Spørsmål om saken rettes til saksbehandler, pr. e-post til ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no 

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.