Endringen gikk ut på å justere bestemmelsene slik at det ble tydelig at utfylling i sjø kan gjøres uten ytterligere detaljplanlegging. Dette er i tråd med intensjonen i områdeplanen, men kom ikke godt nok frem i bestemmelsene.

Endringen ble behandlet etter forenklet prosess og ble sendt på begrenset høring i perioden 15.03.2024 – 05.04.2024. For å sikre at en ved utfylling i området tar tilstrekkelig hensyn blant annet til eksisterende småbåthavn ble det etter høring lagt inn nye rekkefølgekrav.

Dokumentene til saken er tilgjengelig i menyen til høyre eventuelt under dersom du leser dette på en liten skjerm (mobil).

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato (15. juni 2024). Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2017/4829.

Eventuelt krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være framsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 

Vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar endring av områdereguleringsplan for Molobyen, PlanID 2017005, slik det er vist i planbestemmelser datert 05.04.2024.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd.