Vedtak:
1. Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Fylkeshuset slik det er vist på plankart med plan ID 2018005, over grunnen sist datert 18.02.2019 og under grunnen datert 31.01.2019, og med reguleringsbestemmelser datert 21.02.2019, og planbeskrivelse datert 21.02.2019.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd.

2. Bodø bystyre vedtar at hensynssone bevaring for eksisterende Fylkeshus tas inn på plankart slik som vist i kart i Rådmannens forslag til innstilling, og bestemmelse om hensynssone bevaring tas inn med tekst:

Bevaring av kulturmiljø (H570)
Bevaringen gjelder bygningens form og fasader. Det er ikke tillatt å rive eller endre bygningens fasader og eksteriør. Dette gjelder ytre form, materialbruk og bygningsdetaljer.

Fasaden i første etasje mot det nye bygget er unntatt vern. Denne sonen er definert ved byggegrense.

Eventuell tilbakeføring er tillatt. Innvendig kan bygningen bygges om og tilpasses nye behov.

Hensikten med denne planen er å utvide Fylkeshuset for å dekke fylkeskommunens behov for flere kontorplasser og møterom. Reguleringsplanen gir rammer for etablering av ny kontorfløy vest i kvartalet. Planen legger også til rette for uteområder, parkering over og under bakken og adkomst for varelevering. Planforslaget er fremmet av Selberg arkitekter på vegne av Nordland fylkeskommune.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist den 9.5.2020. 

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Byutvikling Plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2018/4153.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken rettes til saksbehandler, pr. e-post til kjetil.christensen@bodo.kommune.no.

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.