Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for vannforsyning Gillesvåg - Koddvåg, slik den er vist på plankart (1-4) datert 28.04.2020 med ID 2019011 og tilhørende bestemmelser datert 29.04.2020 og planbeskrivelse datert 14.02.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12. 1. ledd

Anleggsmaskiner skal dekontamineres for ”blindpassasjerer” før de sendes inn i området.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for kommunal vannledning i sjø fra Marvoll vannbehandlingsanlegg, via landtakskum på Åseli og frem til Gillesvåg og Koddvåg. Ledningstraseen er ca 4 km i sjø og ca 2 km på land. Planforslaget legger også til rette for etablering av midlertidige anleggsområder.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist den 11.07.2020. 

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Byutvikling Plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2019/4807. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken rettes til saksbehandler, pr. e-post til kjetil.christensen@bodo.kommune.no.

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.