Vedtak:

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Påls vei 9, 11 og 13, Sentrum, slik den er vist på plankart med plan id 2018013, datert 26.11.2018, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 20.12.2018.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av eiendommene innenfor rammen av kommuneplanens arealdel. Eksisterende bygninger kan rives og det kan bygges nytt med byggehøyde inntil 12 meter.

Planområdet ligger på Plassmyra, vest for Flymuseet. Forslagsstiller er Nymo Eiendom AS, og plankonsulent er Boarch arkitekter.

 Planen legger til rette for utbygging av området til formålene forretning, kontorer og industri. Forretninger skal være transport- eller lagerkrevende virksomhet som ikke er kundeintensiv. Det tenkes utbygging i flere faser, der første fase er å rive de to østre bygningene og bygge nytt for samme virksomhet som i dag; bilforretning med tilhørende verksted og bilutleie. Vestre ubebygde del av tomta forutsettes i første fase benyttet til parkering slik som i dag, men kan bebygges senere.

 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og med frist den 15.06.2019.

Eventuell klage stiles Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2018/7601.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Eventuelle spørsmål rettes saksbehandler, Knut Kaspersen, epost; knut.johan.kaspersen@bodo.kommune.no


Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.