Vedtak

Bodø bystyre vedtar reguleringsplan for Nepreitsletta, Marvoll, slik det er vist på kart med Plan ID 1804_7015, Planforslaget er vist på kart i målestokk 1: 1000, merket Bodø kommune og i bestemmelser sist revidert 22.03.2021 og planbeskrivelse datert 24.04.20.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd

Hensikten med planforslaget er å revidere eksisterende reguleringsplan for å legge til rette for fortetting av eksisterende hytte- og naustområde, samt innregulert småbåtanlegg.

I planforslaget er flere av arealformålene fra gjeldende plan videreført, men område avsatt til fritidsbebyggelse er utvidet med totalt 4 tomter, hvorav en tomt allerede er fradelt gjennom tidligere dispensasjon. Areal avsatt til småbåthavn er justert i forhold til eksisterende plan og antall båtplasser er redusert fra 16 til 10 båtplasser. Videre er det lagt til rette for 7 naust og naustområdene er lagt inn som forlengelse av eksisterende naustområde øst i planområdet, samt et mindre formål i bakkant av småbåthavnen.

Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2019/4322. Frist for å klage på vedtaket er 07.06.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Kjetil Christensen, e-post; kjetil.christensen@bodo.kommune.no.