Bodø bystyre har i møte den 29. oktober 2020 fattet følgende vedtak:

Vedtak

«Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Kvartal 25 – vestre del, Sentrum, slik det er vist på kart med planID 2019013, datert 24.06.2020 med tilhørende planbestemmelser datert 13.09.2020 og planbeskrivelse datert 14.09.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.»

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av vestre del av Kvartal 25 til bolig og

næringsformål med tilhørende parkering og uteoppholdsareal. Planen legger opp til rivning av eksisterende bygninger, unntatt Dronningens gate 16 og Kongens gate 9, og oppføring av ny bebyggelse innenfor rammen av kommuneplanens arealdel. Nybygg skal i hovedsak nyttes til boliger, men med næring i 1. og 2. etasje mot Dronningens gate. Bunkeren blir bevart under ny bebyggelse.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av denne kunngjøringen. Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2019/4493.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling Plan, Jonas Bjørklund. jonas.bjorklund@bodo.kommune.no

Frist for å klage er 30.11.2020. 

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre.