Bodø bystyre har i møte den 4. februar 2021 fattet følgende vedtak:

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Kvartal 22, Sentrum slik det er vist på kart med PlanID 2019018, datert 09.09.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.12.2020 og planbeskrivelse datert 15.12.2020. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Formålet med planen er å legge til rette for at bygningsmassen som har huset Norrøna hotell kan bygges om til bolig fra 2. etasje og opp. Første etasje planlegges fortsatt som næringsetasje. Øvrig del av kvartalet reguleres i henhold til gjeldende plan med unntak av parkeringsanlegg i bakgården der det åpnes for uteoppholdsareal på tak.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av denne kunngjøringen. Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2019/8579.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Ingvild Gabrielsen, ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no

Frist for å klage er 8.3.2021

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre.