Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Kulturhavna, Sentrum. Planforslaget er vist på plankart på vertikalnivå 2 og 3 med planID 2021003 datert 12.5.2022 med tilhørende bestemmelser datert 12.5.2022 og planbeskrivelse datert 12.5.2022.

Følgende planer skal helt eller delvis oppheves som følge av planen:

  • Reguleringsplan for Nerbyen Bofisk AS på Moloen, vedtatt 2011 (planID 1264)
  • Reguleringsplan for Nerbyen, vedtatt 2008 (planID 1024)
  • Reguleringsplan for Kulturkvartalet, vedtatt 2011 (planID 1261)
  • Områderegulering for Molobyen, vedtatt 2021 (planID 2017005)
  • Innseiling Bodø Havn, vedtatt 2013 (planID 1300)

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12, 1. ledd og 12-14, 2. ledd.

Planen skal legge til rette for bruk av Moloveien i tråd med målsetninger i kommuneplanens arealdel, 2018 – 2030. Moloveien skal planlegges på myke trafikanters premisser og det skal legges til rette for aktivitet og opphold for Bodøs befolkning og besøkende.

Planen skal legge til rette for en opprusting av Fiskerkaia på moloen. De eksisterende redskapsbuene er utdatert og svarer ikke til behovet for lagring av utstyr som benyttes i forbindelse med dagens fiske. Planen legger til rette for å rive eksisterende bygninger og å bygge nye redskapshus.

Bodø kommune er kåret til europeisk kulturhovedstad i 2024. Planen skal legge til rette for at planområdet kan benyttes i forbindelse med Bodø 2024 – til faste installasjoner som kan stå seg over tid også etter 2024, samt til midlertidige installasjoner og arrangementer i 2024. 

Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2020/6138. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved stian.aase@bodo.kommune.noFrist for å klage på vedtaket er 23. juli2022.  

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre.