Vedtak:

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Junkerveien 53, 55, 57 og 59. Planen er vist på

plankart med planID 2022004 datert 08.12.2023, med tilhørende bestemmelser datert 08.12.2023

og planbeskrivelse datert 08.12.2023.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd.

 

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av et eksisterende boligområde, samt å legge til rette for to nye boligbygg i den østre delen av planområdet. Planen legger til rette for totalt 60 boenheter, der de fire eksisterende terrassehusene har 30 boenheter og de to nye byggene planlegges med henholdsvis 8 og 22 boenheter. Planen legger også til rette for en oppstramming av dagens parkeringsløsning, ny renovasjonsløsning og oppgradering av fellesareal.

Planen vurderes å gi gode rammer for den framtidige utviklingen innenfor området.

 

Planvedtaket kan påklages. Evt. klage må merkes med saksnr. 2021/609 og stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø, eller på e-post til postmottak@bodo.kommune.no innen. 11.03.2024.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved kjetil.christensen@bodo.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o. l. finnes dokumenter i menyen under.