Vedtak

"Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Husåsen Vest slik det er vist på kart med Plan- ID 2021012, datert 03.04.2023, med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert den 31.03.2023 og planbeskrivelse sist revidert den 03.04.2023.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd."

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, samt teknisk infrastruktur.

Forslagsstiller er Norsia Utvikling AS v/Thomas Schøning og plankonsulent er Boarch arkitekter AS. Planområdet ligger på sørøstsiden av fylkesvei 834 (Midnattsolveien), ved Skau. Det legges til rette for utbygging av inntil 50 boenheter. Det skal tilrettelegges for en blanding av eneboliger og rekkehus. Utnyttelsesgraden varierer mellom de ulike delfeltene i planen og er på mellom 30 % - 35 % bebygd areal (%BYA).

Det kom inn i alt 10 uttalelser fra berørte parter, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter til planforslaget ved offentlig ettersyn. To av innspillene var innsigelse til planforslaget, knyttet til at fare for flom ikke var tilstrekkelig vurdert og ivaretatt i planen. Innsigelsene var fremmet av NVE og videreformidlet av Statsforvalteren, som samordningsmyndighet.

Som følge av innsigelsen, interne merknader fra fagavdelinger, samt nabomerknader, har en måttet endre enkelte bestemmelser, justert plankartet og revidert planbeskrivelsen. Endringene er av mindre karakter og har hatt til hensikt å imøtekomme innsigelsen, nabomerknader og interne merknader fra fagavdelinger, og er ikke av et slik omfang at nytt offentlig ettersyn er nødvendig.

NVE har på bakgrunn av de utredninger og endringer som er gjennomført etter offentlig ettersyn, trukket innsigelsen.

Planforslaget vurderes å gi gode rammer for en framtidig utnyttelse av planområdet. Den nye bebyggelsen, med tilhørende teknisk infrastruktur, planlegges med tanke på god terrengtilpasning og bevaring av viktig grønnstruktur.

Eventuell klage merkes med saksnummer 2021/4951 og stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved kjetil.christensen@bodo.kommune.no. Frist for å klage på vedtaket er 29.07.2023.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre, eller nederst dersom du leser dette på liten skjerm.