Bodø bystyre har i møte den 29.oktober 2020 fattet følgende vedtak:

VEDTAK

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Domkirkekvartalet, Sentrum. Planforslaget er vist på kart vertikalnivå 1 og 2 med planID 2020001, datert 9.9.2020 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 14.9.2020 og planbeskrivelse datert 14.9.2020 og illustrasjonsplan datert 29.06.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyret ber om at det gjennomføres en mulighetsstudie som utreder fremtidig utforming av Prinsens gate gjennom Domkirkekvartalet.

 

Hensikten med planen er å legge til rette for en ca 180 kvm enetasjes kontorfløy med underetasje på ca 235 kvm under terreng langs Prinsens gate i Domkirkekvartalet.

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2019/2820.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. 

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Plan, Marianne Siiri Marianne.Siiri@bodo.kommune.no

Frist for å klage er 21. november 2020.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.