Hensikten med planarbeidet er legge til rette for nye studentboliger. Eksisterende boliger vil bli revet.

Eventuelle innspill til varsel om planoppstart av detaljreguleringsplanarbeidet skal sendes skriftlig til Norconsult v/ Soia Rahasindrainy, PB 234, 8001 BODØ eller på epost:
soia.rahasindrainy@norconsult.com, innen 20.04.2021.

Det vil bli avholdt et møte med berørte naboer og velforeningen ifm. oppstartsvarselet. Møtet vil bli avholdt digitalt (på Microsoft Teams) på grunn av koronasituasjonen, og vil finne sted 12.04.2021 kl. 18. De som ønsker å være med på et slikt møte bes om å sende kontaktinfo (navn, adresse og postadresse) til Soia Rahasindrainy, elektronisk, innen 09.04.2021.