Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny atkomstveg til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan. Den nye atkomsten planlegges samordnet med avkjørselen til Oteråga stasjon ca. 450 meter øst for dagens kryss/avkjørsel.  Bodø kommune har vurdert at planen ikke utløser krav til konsekvensutredninger.

Referat fra oppstartsmøte, varslingsbrev og annen relevant informasjon om planarbeidet er tilgjengelig for nedlastning i menyen på høyre side. 

Frist for å komme med innspill er 21.02.21. Innspill kan sendes e-post til line.fornes.frantzen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Line Frantzen, Pb. 234, 8001 Bodø.