Bodø bystyre har vedtatt at forslag til kommunedelplan for Hernes kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Hensikten er å utarbeide en langsiktig plan som gir en ønsket utvikling og legger rammer for kommunens vekst. På kommuneplannivå er planperspektivet som regel 12 år, men denne kommunedelplanen skal gi de overordnede rammene for arealutviklingen utover denne perioden i et perspektiv på 50-100 år.

Følg denne lenken for rask oppsummering av planen: https://arcg.is/i9TbO

Kommunedelplanen har som mål å fastsette en forutsigbar og bærekraftig arealbruk for framtiden. Den skal tilrettelegge for boliger med gode bokvaliteter, næringsliv, sosial infrastruktur, handel av varierende omfang, grønnstruktur samt teknisk infrastruktur. Med planens lange perspektiv må planen legge føringer for arealbruk uten å begrense mulighetene for løsninger innenfor byutvikling i fremtiden.

Utviklingen av den nye bydelen skal oppfylle svært høye klima- og energiambisjoner, slik at vi kan ta skrittet inn i lavutslippssamfunnet. Kommunens ambisjon er at byområdene i den nye bydelen skal planlegges og utvikles som nullutslippsområder, og bli en inspirasjon for hvordan vi kan bygge fremtidens byområder. Det er et mål at kommunedelplanen skal tilrettelegge for riktig balanse mellom forutsigbarhet og tilstrekkelig grad av fleksibilitet for utformingen av byområdene.

Kommunedelplanen stiller krav om at utbyggingsområdene planlegges videre gjennom områdereguleringer.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen på denne siden.

Hoveddokumenter

 • Plankart
 • Temakart blågrønne strukturer
 • Planbestemmelser
 • Planbeskrivelse
 • Konsekvensutredning (KU)
 • Overordnet miljøprogram
 • Mobilitetsplan
 • Temakart mobilitet

Fysisk utgave av planens hoveddokumenter er tilgjengelig på Stormen bibliotek og på servicetorget på Rådhuset.

I forbindelse med planprosessen forslås det at følgende reguleringsplaner innenfor planområdet oppheves:

 • Områderegulering for sivil lufthavn i Bodø (vedtatt 2016)
 • Reguleringsplan for Plassmyra og Bodø lufthavn (gjelder spesialområde, Forsvaret) (vedtatt 1992)
 • Reguleringsplan for Bodø Lufthavn, Hangåsbukta (vedtatt 1985)
 • Reguleringsplan for Bodø Lufthavn, Meholten (vedtatt 1985)
 • Reguleringsplan for Bodø Lufthavn, Langstranda (vedtatt 1985)

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til prosjektleder: Kristoffer L. Seivåg, kristoffer.seivag@bodo.kommune.no

Uttalelse og eventuelle merknader til planforslaget sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eller Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø. Husk å oppgi saksnummer: 2017/15119.

Frist for uttalelse er 20. februar.

Det ble avholdt digitalt folkemøte 25. januar
 

Her kan du se folkemøtet i opptak​​​​

 

 

 

På folkemøtet ble det bli gitt informasjon om planforslaget og det var mulig å stille spørsmål eller komme med kommentarer.