Leder Byutvikling har vedtatt at planforslaget kan legges ut på høring.

Hovedgrepet i handlingsplanen er å øke frekvensen, og å gi rask og forutsigbar kollektivtransport i Bodø. En stor del av rutetilbudet vil kjøres med 10 minutters frekvens eller oftere. Det legges til grunn en videreføring av fire linjer som pendler gjennom sentrum som i dagens situasjon.

Planforslaget som legges på høring er en revisjon av handlingsplanen for kollektivtrafikk. Planen tar sikte på å forbedre tilbudet der etterspørselen er høyest, samt i områder som er vurdert å ha høyest potensiale for økt bruk. 

Fra 1. juli 2021 starter Nordlandsbuss opp driften av nytt anbud. I forbindelse med nytt anbud vil dagens dieseldrevne busser bli erstattet med en-busser. I tillegg innføres det leddbuss på linje 1. Leddbussene vil gi en betydelig økning i kapasitet. Noen av linjene legges om for å dekke et voksende marked, samt for å gi et mer direkte tilbud mot sentrum for å konkurrere bedre mot privatbil. Mange vil oppleve et forbedret rutetilbud. Samtidig vil enkelte oppleve at tilbudet gir noe lengre gange til holdeplass eller behov for bytte av buss.

Det forventes at planforslaget vil bidra med å støtte oppunder nasjonale og lokale mål om nullvekstmål i personbiltrafikken. 

Ta kontakt ved ønske om møte i høringsperioden for mer informasjon om planforslaget.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Susanne Jomås, susanne.dale.jomas@bodo.kommune.no eller Stian Aase, stian.aase@bodo.kommune.no tlf: 97963168.

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling plan, postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no. Merknader til forslaget merkes med arkivsak 19/9884 Frist for uttalelse/merknader er 9. februar 2020

Åpent møte holdes 22. jaunar, klokken 19 i Folkeforum på Bodø Rådhus. I møte vil det bli informert om planforslaget, og det tas imot innspill fra befolkningen