Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

VEDTAK: 
Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Nepåkeren med planid 2019005 ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:2000 i A1, merket Bodø kommune datert 13.12.2019 og i bestemmelser sist endret 16.12.2019, og planbeskrivelse datert 11.12.2019. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for bysdepot for Nordland fylkeskommune sine busser. Planen skal også legge til rette for etablering av offentlig eller privat tjenesteyting på den sørlige delen av planen. 

I bussdepotet inngår arealer til oppstilling av busser, bygningsmasse til vaskehall, verksted, lager og administrasjon/kontor, samt parkerings- og asfalterte kjørearealer. Det legges til rette for disel og EL-busser. Bussdepotet skal ha oppstillingsplass til ca. 70 normalbusser (l=12,4 meter. Dimensjonerende buss er boggibusser på 15 meters lengde. Det er også beregnet plass for 18m lange leddbusser. 

I planområdets søndre del tilrettelegges det for etablering aveventuelle kommunale funksjoner eller annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det tillates etablert inntil 5000 kvm. BRA bebyggelse til vask/verksted/lager/kontor osv. Til anlegget kan det også etableres oppstillingsplasser og parkering.

Det vil bli invitert til folkemøte om reguleringsplanen innen høringsfristens utløp. Dette vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorgene på Rådhuset, Stormen bibliotek og i menyen til høyre

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no. Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2019/1637. Frist for uttalelser/merknader settes til 01.02.2020