Leder Byutvikling har etter delegasjon gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

Vedtak

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med Plan ID 2019012 på Seines, Straumøya, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er vist på 5 stk. kart i målestokk 1: 2500 A1, merket Bodø kommune og i bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.02.20.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-11. jf. §12-10.

Sammendrag

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreføring av kommunal vannledning fra Seivåg langs nordsiden av FV7494 forbi Seines og videre langs sørsiden av kommunal vei til Ersvika. Ledningstraseen er ca. 8 km lang. Planforslaget legger også til rette for etablering av midlertidige anleggsområder og videre bruk av noen av disse som parkeringsplasser for turgåere.

Norconsult og Bodø kommune har vurdert at det planlagte tiltaket utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4.2. Temaet kulturminner er konsekvensutredet av Nordland fylkeskommune og det er gjort grundige vurderinger av temaene naturverdi, naturressurser og geoteknikk. Sentrale tema som redegjøres for i planbeskrivelsen er friluftsliv, vassdrag og samfunnsnytte. Planforslaget vurderes å være et viktig bidrag til å sikre vannforsyningen til denne delen av kommunen.

Uttalelser/merknader til forslaget, merket 2019/4807, sendes skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp 20.4.2020. Saksbehandler på Byutvikling Plan er Kjetil Christensen, kjetil.christensen@bodo.kommune.no og David Losvik, david.losvik@bodo.kommune.no

Saksdokumentene finnes på Stormen bibliotek, servicetorget i Rådhuset, Nærmiljøkontoret i Saltstraumen og i menyen til høyre.