Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Olav V gate 98 B kan sendes på høring og legges til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende bygningsmasse i Olav V gate 98 B for å etablere forretningslokaler inkludert tilhørende kontor og lager. Eksisterende næringsbygg har en grunnflate på 523 m2, og den nye bygningsdelen vil utgjøre 830 m2. Utvidelsen av bygget vil oppføres som eksisterende i to etasjer med maksimal byggehøyde på 12 meter.

Planen sikrer også tilstrekkelig sikkerhetssoner for den trafikale situasjonen i området, og muliggjør videreføring av fortau på sørsiden av Olav Vs gate i fremtiden.

Det er laget en 3D-modell som illustrerer hvordan bebyggelsen kan bli. Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø Rådhus, Stormen Bibliotek og kommunens nettsider. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler Kristoffer L. Seivåg: kristoffer.seivag@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2023/8055.

Høringsfristen er 26. mai 2024

Relevante dokumenter til saken er i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l er menyen under.