Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljregulering av Munarvollveien 2 ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av lager i tilknytning til eksisterende kontorbebyggelse. I tillegg skal det etableres parkeringsplasser og gang- og sykkelveg langs Rv. 80. Planforslaget legger til rette for adkomst fra Munarvollveien.

Planforslaget er vist på kart datert 6.1.2020 med plan ID 2019014 og i bestemmelser revidert 20.1.2020 og planbeskrivelse sist endret 22.1.2020.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig på Rådhuset, Stormen bibliotek og i menyen til høyre. 

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 18.3.2020            

Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2017/17927