Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at planen kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for masseuttak på Kvalvikodden legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planforslaget er vist på kart med plan-ID 2020003, datert 19.8.2020 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 17.9.2020 og planbeskrivelse datert 26.8.2020.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11, jf. § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for masseuttak på Kvalvikodden. Masser skal benyttes til plastring og sjøfylling for ny lufthavn, Bodø. Det legges også til rette for utskipingskai på yttersiden av Kvalvikodden. Planforslaget er konsekvensutredet i forhold til følende tema;

  • Trafikk på Kvalvikveien
  • Ras og skredfare i bergskrent over bebyggelse i Kvalvika
  • Støy og støv
  • Farleden til Bodø havn

Planforslaget opphever deler av Kvalvikodden næringsområde og områdeplan for Kvalvikodden. 

Forslagsstiller er Avinor og plankonsulent er Norconsult.

Plandokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler Stian Aase, e-post: Stian.aase@bodo.kommune.no

Uttalelse og eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket saksnummer 2020/540

Høringsfrist er 31.oktober 2020