Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at denne plansaken kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

VEDTAK
Forslag til detaljregulering for Kvartal 25 – vestre del, Sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring. Planforslaget er vist på kart med PlanID 2019013, datert 24.06.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 24.06.2020 og planbeskrivelse datert 24.06.20

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. § 12-10.

 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av vestre del av Kvartal 25 (kvartalet mellom Kongens gate og Dronningens gate, og mellom Sandgata og Proffesor Schyttes gate) til bolig og næringsformål med tilhørende parkering og uteoppholdsareal.

Det legges til rette for inntil 60 boenheter. Bebyggelsen nedtrappes delvis fra 8 til 3 etasjer, med lavere bebyggelse mot Kongens gate og høyere etasjehøyde mot Dronningens gate.

Planområdet består i dag av ulike bygg, med kontor og forretningsbygg mot Dronningens gate og bolighus mot Kongens gate. Eksisterende bygninger rives med unntak av Dronningens gate 16 og Kongens gate 9. Under bolig i Kongens gate 7 ligger det et bunkeranlegg fra 2.verdenskrig, som skal bevares.

Forslagsstiller er JMB Invest AS, og plankonsulent er Gnist Arkitekter AS.

Plandokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: mats.marthinussen@bodo.kommune.no.  

Uttalelse og eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2019/4493.

Høringsfristen er 28. august 2020.