Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Junkerveien 53, 55, 57 og 59 kan sendes på høring og legges til offentlig ettersyn.

 

 

 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av to nye boligbygg som til sammen vil romme 30 boliger. Planområdet omfatter også fire eksisterende terrassehus som til sammen rommer 30 boliger. Planforslaget legger til rette for etablering av fellesfunksjoner som parkering, uteoppholdsareal og renovasjonsløsning for både de eksisterende og de nye boligene.

Byutvikling vurderer at planforslaget legger til rette for et godt bomiljø for både eksisterende og nye boligbygg og at de planlagte nybyggene er arkitektonisk godt tilpasset eksisterende bygg. Regulerte byggegrenser og byggehøyder sikrer god tilpasning av nybyggenes volum og bestemmelsene sikrer fokus på arkitektonisk kvalitet i videre detaljering gjennom kompetansekrav til prosjekterende foretak og krav om begrunnelse for farge- og materialvalg. Fra Junkerveien vil området oppleves mer lukket da det må etableres støyskjerm for å innfri støykrav for boliger og uteoppholdsarealer.

Det er laget en 3D-modell som illustrerer hvordan bebyggelsen kan bli. Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.   3d-modell | Junkerveien 55. Høring av planforslag (arcgis.com)

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø Rådhus, Stormen Bibliotek og kommunens nettsider. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler Marit Lunde: marit.lunde@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2021/609.

Høringsfristen er 09. desember 2023.

Relevante dokumenter til saken er i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l er menyen under.