Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Husåsen Vest, Skau, kan sendes på høring og legges til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, samt teknisk infrastruktur.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget, Bodø rådhus, Stormen bibliotek og kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler, Kjetil Christensen; kjetil.christensen@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no

Innspill/merknader må merkes med saksnummer 2921/4951. Høringsfrist er 17. desember 2022